Persoongegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
Bezoeker/gebruiker: bezoeker van onze websites, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of "gratis aanmelder" is.
Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

Middels de website Breedbandshop.nl verzamelen wij bepaalde gegevens. De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van Breedbandshop.nl. De gegevens worden gebruikt om de aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden, de aangevraagde diensten af te kunnen leveren, u te informeren over andere producten en diensten van Breedband Shop en ter voldoening aan wet- en regelgeving.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Breedband Shop verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij, behalve als het ten behoeve is van de behandeling van aanmeldingen en aanvragen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt. De door u gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder.

Geheimhouding

De medewerkers van Breedbandshop, Breedbandshop zelf en zij die in opdracht van Breedbandshop toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Breedbandshop verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.